• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • ULAKBİM TR DİZİN

  Dergimizin Ulakbim TR Dizin başvurusu kabul edilmiş olup, dizinleme başvuru süreci devam etmektedir.


  OANNES

  OANNES - Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi'nin Mart 2020 sayısı yayınlanmıştır. Eylül 2020 sayımız için makale başvuruları devam etmektedir.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Kullandığımız İntihal Programları

ESKİÇAĞ ANADOLU’SUNDA TÜRK İZLERİNE DAİR TESPİT VE ÖNERİLER
(SOME IDEAS AND SUGGESSIONS ON TURKIC PRESENCE IN ANCIENT ANATOLIA )

Yazar : İLHAMİ DURMUŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 2
Sayfa : 95-116


Özet
Anadolu coğrafi konumu ve ikliminden dolayı çok erken dönemlerden başlamak üzere çeşitli kavimler tarafından iskan edilmiştir. Buraya Türklerin ataları ve onlarla akraba topluluklar da gelerek varlıklarını sürdürmüşlerdir. Anadolu ve çevresinde varlığını sürdüren ilk kavimler dalgası arasında Sumerliler, Subarlılar, Kutlar, Elamlılar, Kaslar, Hurriler, Hattiler ve Urartulular sayılabilir. Bunlardan sonra Kimmerler, İskitler/Sakalar ve Siraklar bir sonraki göç dalgası içinde yer almışlardır. Bu son sayılanların Türkler ve Türklükle bağlantısı bütün arkeolojik ve filolojik verilerle ortaya konulmuştur. Onların dilleri, inançları, gelenek ve görenekleri ile sanat anlayışlarının daha sonraki Türk topluluklarıyla bağlantısı ortaya konulmuştur. Kimmerler, İskitler ve Sirakların Anadolu’da varlıkları da hem yazılı kaynak hem de arkeolojik kazı ve yüzey araştırması verileriyle tespit edilmiştir. Bu bağlamda Anadolu’da ne kadar kaldıkları, nerelere yayıldıkları ve ne tür malzeme bıraktıkları da anlaşılmıştır. Bunlar yazılı kaynaklardaki bilgiler, kazılardan çıkarılan buluntular ve coğrafya adlandırmalarından açık bir şekilde öğrenilebilmektedir. Anadolu’da yeni yapılacak kazılar sonucunda ortaya çıkarılacak buluntular ve kaynaklardaki bilgilerin sistematik bir biçimde değerlendirilmesi Eskiçağ Anadolu’sunda Türk iz ve etkilerini daha belirgin bir şekilde ortaya koyacaktır. Bu hususta mevcut verilerin güçlendirilmesi için yeni kazı ve yüzey araştırmalarının yapılması, bütün ortaya çıkarılan maddi kültür unsurlarıyla yazılı kaynaklardaki bilgilerin birlikte değerlendirilmesi bu tezin güçlendirilmesi için bir zorunluluk olarak görülmelidir.

Anahtar Kelimeler
Anadolu, Türk, Kimmer, İskit/Saka, Sirak, Tarih, Arkeoloji.

Abstract
Due to its geographical location and climatic conditions, various peoples settled in Anatolia from the dawn on. Ancestors of Turks or their relatives also came to Anatolia. Among the earliest peoples living in Anatolia and around, we can count the Sumerians, Subarians, Guti, Elamites, Kassi, Hurrians, Hattians and Urartians. After them, Cimmerians, Scythians and Siraks came in another wave of migration. Turkic connection of the latter group was attested with archaeological and philological evidences. It was revealed that their languages, beliefs, traditions and customs, and arts are related to the later Turkic peoples. Their presence in Anatolia was recorded in written sources, as well as displayed by archaeological surveys, which indicate how much they stayed in Anatolia, where they spread and what kind of relics left. New archaeological studies in Anatolia would certainly provide new material for the topic and their systematic analysis together with the written sources would reveal more about Turkic presence and relics in ancient Anatolia. In order to increase our knowledge and to strengthen the thesis, however, we need new and more archaeological expeditions and surface studies, and then we should combine the data derived from material culture with those in sources.

Keywords
Anatolia, Turks, Cimmerians, Scythians, Siraks, History, Archaeology.
Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Samsun / Türkiye
Telefon :+90 532 561 07 37 Faks :+90 362 457 60 81
Eposta :oannesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri